Regulamin Konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie 2023

KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE

edycja 2023

organizowany przez

Fundację na rzecz Collegium Polonicum

§1 PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Nadrzędnym celem konkursu jest promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 2. Konkurs jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Nabór formularzy konkursowych trwa od 19.06.2023 r. do 20.08.2023 r.
 4. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
 5. W konkursie mogą wziąć udział: mikro-, mali, średni i duzi przedsiębiorcy realizujący działania w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 6. Celem konkursu jest wyłonienie działań przedsiębiorstw wspierających społeczność lokalną przyczyniających się do budowania z nią relacji.

§2 KAPITUŁA KONKURSU

 1. Organizatorzy powołują Kapitułę Konkursu, której zadaniem będzie wyłonienie przedsiębiorstw w najwyższym stopniu realizujących działania w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz ekonomii społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, mediów i samorządów.
 3. Członkowie Kapituły Konkursowej wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Kapituły, Sekretarza Kapituły.
 4. Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu; dokonuje oceny firm biorących udział w Konkursie, wyłania grupy firm nominowanych w Konkursie, wyłania zwycięzców.
 5. Kapituła Konkursu może komunikować się różnorodnymi sposobami: poprzez osobiste spotkania, telefonicznie, mailowo, za pomocą innych dostępnych sposobów komunikacji.
 6. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo lub jego oddział, funkcjonujące (siedziba lub działalność) na terenie województwa lubuskiego, zwane dalej “Uczestnikiem”, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, 3 poniżej.
 2. Z możliwości udziału w Konkursie wyłączeni są przedsiębiorcy, których firmy są w trakcie likwidacji, bądź zostały postawione w stan upadłości.
 3. W Konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ich dotyczącym, oraz które stosują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej w praktyce gospodarczej.
 4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnika, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 5. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie może zostać dokonane przez osoby reprezentujące przedsiębiorstwa, osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego chcące wyróżnić wskazane przez siebie przedsiębiorstwa.
 6. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik jak i osoby zgłaszające wyrażają zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.
 7. Poprzez przesłanie Zgłoszenia do Konkursu każdy z Uczestników i osób zgłaszających wyrażają zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).

§4 KRYTERIA WERYFIKACYJNE

 1. Poprawność formularza zgłoszeń Uczestników weryfikowana jest przez pracowników Organizatora Konkursu. W przypadku stwierdzenia uchybień Uczestnik proszony jest o poprawki i uzupełnienia w terminie 5 dni. Po uzupełnieniu zgłoszenia, przekazywane jest ono do oceny merytorycznej Kapitule Konkursu. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia przez Uczestnika w wyznaczonym terminie zgłoszenie nie podlega dalszej ocenie.
 2. Pracownicy Organizatora Konkursu kontaktują się telefonicznie z Uczestnikami konkursu w celu głębszego poznania zgłoszonego działania.
 3. Kapituła Konkursu dokonuje merytorycznej oceny zgłoszeń Uczestników poszerzonych o wywiad telefoniczny w sposób rzetelny i bezstronny.
 4. Każdy z członków Kapituły Konkursu ocenia każde zgłoszenie za pomocą karty oceny.
 5. W celu poznania zgłoszonych działań, członkowie Kapituły mogą odbyć spotkania konsultacyjne w przedsiębiorstwach.
 6. Kapituła Konkursu wybiera 3 zwycięzców w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, (statuetka: „BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE”).

§5 ZASADY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedno działanie.
 3. Organizatorom przysługuje prawo weryfikacji danych lub wezwania do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
 4. Do Konkursu zostaną dopuszczone przez Organizatora wyłącznie te Zgłoszenia, które spełnią  warunek:
  (a) Zgłoszenie zostanie dostarczone w terminie do 20.08.2023 r. w formie elektronicznej.
 5. Finał Konkursu oraz uroczyste ogłoszenie zwycięzców obędzie się podczas Gali Finałowej . Szczegółowy termin oraz miejsce zostaną określone w terminie późniejszym, a informacja zostanie przekazana Uczestnikom Konkursu.
 6. Informacja o ogłoszeniu zwycięzców w Konkursie pojawi się również na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania poszczególnych etapów Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród w Konkursie, o czym powiadomią Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu i publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelka korespondencja do Organizatora powinna być kierowana na adres mailowy: bws@fundacjacp.org.
 6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu lub interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia.
 9. Organizator deklaruje pełną poufność danych Uczestników przekazanych im podczas realizacji Konkursu.

Do pobrania: