Regulamin Konkursu Biznes Wrażliwy Społecznie 2021

KONKURS BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE

edycja 2021

organizowany przez

Fundację na rzecz Collegium Polonicum

§1 PODSTAWOWE INFORMACJE

 1. Nadrzędnym celem konkursu jest promocja społecznie odpowiedzialnego biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 2. Konkurs jest realizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum, zwaną dalej Organizatorem.
 3. Nabór formularzy konkursowych trwa od 17.06.2021 r. do 10.09.2021 r.
 4. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.
 5. W konkursie mogą wziąć udział: mikro-, mali, średni i duzi przedsiębiorcy realizujący dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 6. Celem konkursu jest wyłonienie dobrych praktyk przedsiębiorstw wspierających społeczność lokalną przyczyniających się do budowania z nią relacji.

§2 KAPITUŁA KONKURSU

 1. Organizatorzy powołują Kapitułę Konkursu, której zadaniem będzie wyłonienie przedsiębiorstw w najwyższym stopniu realizujących dobre praktyki w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.
 2. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz ekonomii społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki, mediów i samorządów.
 3. Członkowie Kapituły Konkursowej wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Kapituły, Sekretarza Kapituły.
 4. Kapituła Konkursu czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji Konkursu; dokonuje oceny firm biorących udział w Konkursie, wyłania grupy firm nominowanych w Konkursie; wyznacza termin spotkań konsultacyjnych  w firmach; wyłania zwycięzców.
 5. Kapituła Konkursu może komunikować się różnorodnymi sposobami: poprzez osobiste spotkania, telefonicznie, mailowo, za pomocą innych dostępnych sposobów komunikacji.
 6. Werdykt Kapituły jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

§3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie może wziąć udział każde przedsiębiorstwo lub jego oddział, funkcjonujące (siedziba lub działalność) na terenie województwa lubuskiego, zwane dalej “Uczestnikiem”, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2, 3 poniżej.
 2. Z możliwości udziału w Konkursie wyłączeni są przedsiębiorcy, których firmy są w trakcie likwidacji, bądź zostały postawione w stan upadłości.
 3. W Konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie ich dotyczącym, oraz które stosują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej w praktyce gospodarczej.
 4. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego Uczestnika, który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 5. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konkursie może zostać dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa.
 6. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i akceptuje jego postanowienia.
 7. Poprzez przesłanie Zgłoszenia do Konkursu każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27.04.2016 r. (RODO).

§4 KRYTERIA WERYFIKACYJNE

 1. Poprawność formalna zgłoszeń Uczestników weryfikowana jest przez pracowników Organizatora Konkursu. W przypadku stwierdzenia uchybień Uczestnik proszony jest o poprawki i uzupełnienia w terminie 7 dni. Po uzupełnieniu zgłoszenia, przekazywane jest ono do oceny merytorycznej Kapitule Konkursu. W przypadku nie uzupełnienia zgłoszenia przez Uczestnika w wyznaczonym terminie zgłoszenie nie podlega dalszej ocenie.
 2. Kapituła Konkursu dokonuje merytorycznej oceny poprawnych formalnie zgłoszeń Uczestników w sposób rzetelny i bezstronny przydzielając punkty: część II formularza – max. 6 pkt; część III formularza – max. 50 pkt.
 3. Każdy z członków Kapituły Konkursu ocenia każde zgłoszenie za pomocą karty oceny przyznając odpowiednią liczbę punktów.
 4. Pięciu Uczestników z najwyższą punktacją z listy rankingowej, przejdzie do kolejnego etapu konkursu – spotkań konsultacyjnych.
 5.  Spotkania konsultacyjne z Członkami Kapituły będą miały na celu bliższe poznanie dobrych praktyk.
 6. Członkowie Kapituły na podstawie rozmów z przedstawicielami Uczestników, dokonują ponownej oceny zgodnie z kryteriami weryfikacyjnymi. Ostateczna liczba punktów przyznanych Uczestnikowi stanowi sumę z oceny pierwszej i drugiej.
 7. Kapituła Konkursu wybiera 3 zwycięzców, czyli 3 dobre praktyki firm w obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej, które zdobyły największą liczbę punktów. (statuetka: „BIZNES WRAŻLIWY SPOŁECZNIE”).

§5 ZASADY KONKURSU I JEGO PRZEBIEG

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jedną praktykę.
 3. Organizatorom przysługuje prawo weryfikacji danych lub wezwania do uzupełnienia zgłoszenia w wyznaczonym terminie.
 4. Do Konkursu zostaną dopuszczone przez Organizatora wyłącznie te Zgłoszenia, które spełnią łącznie następujące warunki:
  (a) Zgłoszenie zostanie dostarczone w terminie do 10.09.2021 r. w formie elektronicznej.
  (b) Organizator potwierdzi fakt otrzymania zgłoszenia i jego poprawność formalną na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu adres e-mail.
 5. Finał Konkursu oraz uroczyste ogłoszenie zwycięzców obędzie się podczas Gali Finałowej . Szczegółowy termin oraz miejsce zostaną określone w terminie późniejszym, a informacja zostanie przekazana Uczestnikom Konkursu.
 6. Informacja o ogłoszeniu zwycięzców w Konkursie pojawi się również na stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu o zasięgu regionalnym.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany okresu trwania poszczególnych etapów Konkursu, zmiany warunków Konkursu oraz nagród w Konkursie, o czym powiadomią Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny do wglądu i publicznej wiadomości w siedzibie Organizatora, oraz na stronie internetowej Organizatora.
 4. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelka korespondencja do Organizatora powinna być kierowana na adres mailowy: bws@fundacjacp.org.
 6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu lub interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego przyjęcia.
 9. Organizator deklaruje pełną poufność danych Uczestników przekazanych im podczas realizacji Konkursu.

Do pobrania: